Arianne Struik | ICTC

Het Institute for Chronically Traumatized Children (ICTC) verzorgt trainingen, supervisie, consultatie over en doet onderzoek naar diagnostiek en systeemgerichte traumabehandeling van vroegkinderlijk, chronisch getraumatiseerde kinderen. In Australië en Nieuw-Zeeland biedt het ICTC ook behandeling.
De directeur van het ICTC, Arianne Struik, ontwikkelde de Slapende Honden® methode waarmee niet gemotiveerde kinderen en kinderen met weerstand ontvankelijk gemaakt worden voor evidence-based traumabehandeling.
De Slapende Honden methode is beschreven in het boek Slapende honden? Wakker maken! (Struik, 2016), eveneens uitgegeven in het Engels (2019) en Deens (2019).

Volg ons op linkedin facebook instagram

De Slapende Honden methode in een notendop
'Slapende honden? Wakker maken!'

boekDe Slapende Honden methode is een behandeling om kinderen met weerstand die niet gemotiveerd zijn ontvankelijk te maken voor traumaverwerking. De methode bestaat uit een tool om de omstandigheden van het kind en mogelijke barrieres voor behandeling te analyseren. Een behandelplan op maat bestaat uit praktische interventies om de barrieres op te ruimen, en om traumaverwerking en integratie te ondersteunen. De Slapende Honden methode kan bestaan uit interventies met de biologische ouders, family, verzorgers, groepsleiding, pleegzorgwerkers, de (gezins)voogd en therapeuten. De sessies met het kind worden beperkt tot een minimum.

Slapende honden? Wakker maken! beschrijft hoofdzakelijk de praktijk en is veelvuldig geïllustreerd met casussen. De achterliggende theorie over de gevolgen van traumatisering waaronder een verstoorde hechting en dissociatie wordt in dit boek eenvoudig weergegeven wat het gemakkelijk leesbaar maakt.

Meer info 'Slapende honden? Wakker maken!'
Te bestellen bij bol.com

Na 10 jaar van implementeren van Slapende Honden in samenwerking met vijf jeugdzorginstellingen hebben we gezamenlijk met academische onderzoekstellingen de vurige wens en ambitie om Slapende Honden te onderzoeken op effectiviteit. De voorbereidingen, zoals het schrijven van het onderzoeksprotocol, zijn in volle gang en liggen klaar. Subsidie verwerven is nu een hele belangrijke volgende stap.

Agenda
Klik op workshop voor info

Online
Tweedaagse workshop Slapende Honden level I
14 december 2021 en terugkomdag 14 januari 2022

De inhoud van deze workshop is vernieuwd en uitgebreid naar twee dagen en wordt deze keer volledig online gegeven. In deze workshop wordt de Slapende Honden methode uiteengezet, een behandelmethode voor getraumatiseerde kinderen die niet over hun trauma’s kunnen of willen praten.

Inhoud
Er zijn getraumatiseerde kinderen bij wie de behandeling van hun trauma’s lastig is. Deze kinderen willen niet over hun herinneringen praten, hebben geheugenverlies van hun herinneringen of het kind en/of de verzorgers en/of de verwijzer schatten in dat het kind mogelijk ontregeld raakt of dissocieert als er over die herinneringen wordt gesproken. Men is bang om erover te beginnen en het kind overstuur te maken; we willen geen ‘slapende honden wakker maken’. Toch is het belangrijk dat wel te doen, want deze onverwerkte trauma’s kunnen leiden tot ernstige klachten en een achterstand in de ontwikkeling. Maar hoe?

Met de Slapende Honden methode wordt een analyse gemaakt van de mogelijke barrières voor deze kinderen om over hun traumatische herinneringen te praten. Dan kan er een behandeling worden opgezet die gericht is op het opheffen van die barrières. Als het kind uithuis geplaatst is, is de samenwerking tussen behandelaars van het kind, van ouders, groepsleiding, pleegzorgwerkers, gedragswetenschappers en (gezins)voogden essentieel om deze kinderen ontvankelijk te maken voor traumaverwerking.

In de eerste dag van deze workshop wordt de behandelmethode uitgebreid toegelicht en er wordt met name geoefend met het analyseren van barrières om te kunnen praten over traumatische herinneringen en het vormgeven van een behandeltraject aan de hand van (eigen) casuïstiek. Aan het einde van de dag hebben deelnemers voldoende theoretische achtergrond en praktische kennis opgedaan om een behandeltraject (mede) te kunnen op zetten voor chronisch getraumatiseerde kinderen die traumaverwerking nodig hebben.

Tussen dag 1 en 2 oefenen deelnemers met het gebruik van de methode. In de terugkomdag staat de vooral de behandeling centraal. Er wordt ingegaan op vragen, veel voorkomende lastige situaties, dilemma's en valkuilen en worden aan de hand van een voorbeeld casus allerlei interventies toegelicht. In de middag wordt aan de hand van een eigen casus geoefend met het vormgeven van actieplannen. Van deelnemers wordt een actieve inbreng verwacht.

Doelgroep
Behandelaars die met deze doelgroep werken of behandelingen aansturen, zoals psychologen, pedagogen, systeemtherapeuten, maatschappelijk werkers, pleegzorgwerkers, psychotherapeuten, psychiaters, gedragswetenschappers etc. kunnen deze methode gebruiken. Deelnemers hebben voorkennis van trauma en reguliere traumabehandeling. Deze workshop wordt gegeven op HBO plus niveau maar het aanvangsniveau is echter voor iedereen die wil deelnemen. Deze workshop is geschikt voor EMDR-behandelaars omdat het kinderen voorbereidt op EMDR, maar voor deze workshop is het niet noodzakelijk kennis te hebben van EMDR.

 

Trainer
Arianne Struik is ontwikkelingspsycholoog / systeemtherapeut en EMDR-supervisor. Zij werkte 20 jaar in de kinder- en jeugdpsychiatrie met vroegkinderlijk, chronisch getraumatiseerde kinderen die thuis wonen, in pleeggezinnen en residentiele afdelingen en ontwikkelde de Slapende Honden methode. In 2014 verhuisde ze naar Australië waar ze vanuit haar eigen praktijk werkt en workshops en trainingen geeft in binnen en buitenland.

Accreditatie

 • NVvP: 11 pt ID 431750

Eerste dag

 • VEN: algemeen 5 pt/ vakinhoudelijk 1 pt ID 444253
 • FGZP (KP/KNP): 6 pt ID 395710
 • NIP KJ/ NVO: 6 pt, diag/beh 1,5 punten ID 395710
 • NVRG: 6 pt ID 395710 Het SKJ erkend de accreditatie van NIP/NVO

Terugkomdag

 • NIP/NVO (KJ/OG): herreg 6 pt. Opl. beh. 2 pt, diag. 1 pt ID 396764
 • NVRG: 6 pt ID 396764
 • VEN: Algemeen scholing breed 6 pt ID 396764
 • SKJ: 9 pt voor de kamers Jeugdzorgwerker en Jeugd- en gezinsprofessional SKJ208999

Datum en tijd: 14 december 2021 en 14 januari 2022 09.00-16.00 online via zoom. De workshop wordt niet opgenomen en u dient live aanwezig te zijn.
Kosten: 500 euro inclusief de nieuwe druk van het boek Slapende Honden? Wakker maken!

inschrijven

Er kunnen meerdere deelnemers worden aangemeld. Na betaling ontvangt u een e-mail met uw betalingsbewijs. Het ICTC gebruikt Tickettailor voor inschrijving en betaling. U kunt betalen met creditcard via Stripe of paypal. Het nummer dat wordt gevraagd is uw creditcardnummer, NIET uw IBAN nummer. U kunt met IDEAL betalen via Paypal, u moet daarvoor een gratis Paypal account aanmaken én deze verifiëren.
Info over Paypal

Informatie:
Volg ons op LinkedIn, Instagram, Facebook

top

Workshop EMDR bij preverbaal trauma

4 februari 2022

Door Marianne Went in samenwerking met Anja Dumoulin en Gerinda van Haaften

In deze workshop leren de deelnemers hoe het EMDR-protocol bij preverbaal trauma kan worden ingebed in een ouder-kind-trauma-therapie. Er is expliciete aandacht voor de IMH-aspecten, de rollen van ouders en die van de therapeut.

Inhoud
Infants kunnen allerlei traumatische gebeurtenissen meemaken zoals intrusieve medische handelingen, seksueel misbruik en andere vormen van mishandeling, maar ook ongevallen, verwaarlozing en huiselijk geweld. Herinneringen aan deze gebeurtenissen zijn ontstaan in de zogenaamde preverbale fase en dus niet op bewust niveau toegankelijk. Bij deze jonge kinderen is het dan ook moeilijk te zien in hoeverre er sprake is van traumatisering. Door hun beperkte cognitieve ontwikkeling is verbale communicatie over ingrijpende gebeurtenissen niet of beperkt mogelijk. Soms zie je na enige tijd gedragsveranderingen bij dagelijkse handelingen die eerder geen probleem vormden (verzet bij verschonen, bij tandenpoetsen e.d.). Dit gedrag kan echter ook gekoppeld zijn aan de ontwikkelingsfase. Het diagnostisch beeld wordt duidelijker wanneer gedragsveranderingen (verzet, verdriet maar ook submissie!) zich voordoen bij soortgelijke traumatische ervaringen zoals nieuwe medische behandelingen maar ook wanneer hun emotionele ontwikkeling stagneert. De link naar de onverwerkte traumatische gebeurtenissen ligt dan voor de hand. De ouder kan soms uit angst of schuldgevoel, maar ook door eigen traumatisering, niet goed meer als steunfiguur en opvoeder optreden. Door een klacht bestendigend interactiepatroon kunnen gedragsproblemen van het kind zelfs verergeren. De omgeving gaat denken aan ADHD of ASS. Artsen, psychologen en politiefunctionarissen vertellen de ouders nog vaak dat preverbaal trauma niet echt wordt opgeslagen. Wij zien echter dat de ontwikkeling -inclusief de hechtingsrelatie- alleen maar meer ontregeld raakt als behandeling wordt uitgesteld.

EMDR blijkt een goede methode om de preverbale traumatische herinneringsbestanden te bewerken. Vaak zie je een tijdelijke recessie en vervolgens een razendsnel herstel van de emotionele, sociale en bijvoorbeeld ook de spel-ontwikkeling. De behandeling
beïnvloedt meteen het vermogen tot hechten en het herstel daarvan. Het OKTT protocol heeft een aanpassing van EMDR Storytelling (Lovett) als uitgangspunt en vraagt een actieve inbreng van ouders/ hechtingsfiguren als co-therapeut. Voor de behandelaar betekent dat specifieke aandacht om ervoor te zorgen dat ouders daartoe in staat zijn. Bij de - zeer jonge- kinderen is EMDR meestal een deel-methodiek binnen een ouder- kind psychotherapie: naast de traumaverwerking leren we ouders de tijdelijke regressie te begrijpen en de hechting te bevorderen. In een aantal gevallen blijkt een EMDR-behandeling voor henzelf geïndiceerd.
Bij oudere kinderen kan trauma uit de preverbale fase (mede)ten grondslag liggen aan de klachten waarmee ze zich op latere leeftijd melden. Traumabehandeling op recente ervaringen stagneert dan. Op basis van een -deels fictief- verhaal is ook hier behandeling goed mogelijk.

Leerdoelen
• De deelnemer krijgt inzicht in de wijze waarop klachten verbonden kunnen zijn aan trauma.
• De deelnemer leert aan welke voorwaarden moet zijn voldaan voordat traumabehandeling kan worden ingezet.
• De deelnemer leert hoe verhaal te maken bij -deels- onbekend trauma.
• De deelnemer leert hoe ouders in te zetten als co-therapeut.
• De deelnemer leert welke persoonlijke dilemma’s hij/zij kan tegenkomen bij deze vorm van traumabehandeling.

Voor wie:
EMDR-therapeuten met minimaal een afgeronde basisopleiding. Deze workshop heeft als aanvangsniveau en wordt gegeven op universitair niveau. Basiskennis over preverbaal trauma wordt verondersteld en het is aan te bevelen de webinar Preverbaal trauma (h)erkennen gezien te hebben voor deelname (Opname van de webinar 2 oktober 2020).

Docenten
Marianne Went is psychotherapeut, klinisch psycholoog, systeemtherapeut en supervisor. Zij werkt zowel met SGGZ-volwassenen als met SGGZ-kinderen en jeugd. De zorg voor 0-5 jarigen en hun ouders maakte altijd deel uit van haar takenpakket ( MKD, IOBK, VTO, infant-traumateam kjp). Ze ontwikkelde de OKTT waarin zij ervaring en kennis combineert. Ze geeft onderwijs en supervisie, werkt mee aan onderzoek en werkt als OKTT-behandelaar bij KJP Dumoulin/Beter Starten.
Anja Dumoulin is psychotherapeut en EMDR-practitioner. Ze werkt meer dan 25 jaar in de kinder- en jeugdpsychiatrie, onder meer met vroegkinderlijk, chronisch getraumatiseerde kinderen, vaak met hechtingsproblemen. Sinds 2005 heeft ze een eigen vrijgevestigde praktijk en werkt als OKTT-behandelaar bij KJP Dumoulin/Beter Starten.
Gerinda van Haaften is GZ-psycholoog, EMDR-practitioner en IMH-specialist. Ze heeft zeven jaar op een zuigelingenafdeling van een ziekenhuis gewerkt en werkt inmiddels acht jaar in vrijgevestigde praktijken. Gerinda werkt als OKTT-behandelaar bij KJP Dumoulin/Beter Starten.

Accreditatie

 • VEN 6 pt (vakinhoudelijk small) ID nr 424007
 • FGzP 6 pt ID nr 333366
 • VGCT 5 pt ID nr 333366
 • NVRG 6 pt ID nr 333366
 • NIP KJ/NVO Diagnostiek 0,5; behandeling 2; herregistratie 5,5 pt ID nr 333366

Praktische informatie
Datum en tijd: 4 februari 2022 9:30-17.00
Plaats: Landgoed Zonheuvel in Doorn. Mocht een F2F workshop niet mogelijk zijn door COVID-19 restricties, dan wordt deze workshop online gegeven. De workshop wordt niet opgenomen en kan ook niet worden teruggekeken.
Kosten: €275,- (inclusief lunch e.d.)

ticket

Er kunnen meerdere deelnemers worden aangemeld. Na betaling ontvangt u een e-mail met uw betalingsbewijs. Het ICTC gebruikt Tickettailor voor inschrijving en betaling. U kunt betalen met creditcard via Stripe of paypal. Het nummer dat wordt gevraagd is uw creditcardnummer, NIET uw IBAN nummer. U kunt met IDEAL betalen via Paypal, u moet daarvoor een gratis Paypal account aanmaken én deze verifiëren.
Info over Paypal


Informatie:

Workshop Slapende Honden level II

15 en 16 februari 2022, door A Struik

Doelgroep
Deze workshop is een vervolg op de workshop Slapende Honden level I. Het is dan ook een voorwaarde dat je deze gevolgd hebt en het is erg aan te bevelen om het boek Slapende honden? Wakker maken! (2021) te hebben gelezen. Deze workshop wordt gegeven op HBO plus niveau en dat is ook het aanvangsniveau. Deze workshop is niet geschikt voor groepsleiding.

Inhoud
In deze tweedaagse workshop wordt het gebruik van de behandelmethode verder uitgediept. Deze twee dagen zijn gericht op het vergroten van je vaardigheden en er wordt geoefend met het analyseren van weerstand en opzetten van een behandelplan en met systemische motiverende en stabiliserende interventies die kunnen worden gebruikt bij kinderen en ouders.
Aan de hand van (eigen) casuïstiek worden technieken besproken, plenair en in groepen en er worden gesprekstechnieken geoefend in rollenspel. De maximale groepsgrootte is 30 personen en deze twee dagen vereisen een actieve deelname.

Trainer
Arianne Struik is ontwikkelingspsycholoog / systeemtherapeut en EMDR-supervisor. Zij werkte 20 jaar in de kinder- en jeugdpsychiatrie met vroegkinderlijk, chronisch getraumatiseerde kinderen die thuis wonen, in pleeggezinnen en residentiele afdelingen. In 2014 verhuisde ze naar Australië waar ze vanuit haar eigen praktijk werkt en workshops en trainingen geeft in binnen en buitenland.

Accreditatie en ID nummers

 • FGzP: 12 pt  ID 375510
 • NVRG: 12 pt  ID 375510
 • NIP/NVO: Herregistratie 12, beh. 3 en diagn. 3 pt  ID 375510
 • VEN: In aanvraag, voorheen: 7 breed, 2 smal 
 • SKJ: De accreditatie van het NIP/NVO geldt ook voor SKJ                

Praktische informatie
Datum en tijd:
15 en 16 februari 2022, 09.30-16.30.
Kosten: 650 euro inclusief lunch.
Locatie: Landgoed Zonneheuvel, Amersfoortseweg 98, 3941EP Doorn. www.landgoedzonheuvel.nl Het landgoed is een prachtige locatie waar u ook kunt dineren en overnachten. Als u dat wilt kunt u zelf een kamer en diner boeken via:Telefoon: 0343 - 473 550, reserveringen@landgoedzonheuvel.nl. Het is verstandig dat zsm te doen ivm de beschikbaarheid van kamers.

Inschrijven: inschrijven


Er kunnen meerdere deelnemers worden aangemeld. Na betaling ontvangt u een e-mail met uw betalingsbewijs. Het ICTC gebruikt Tickettailor voor inschrijving en betaling. U kunt betalen met creditcard via Stripe of paypal. Het nummer dat wordt gevraagd is uw creditcardnummer, NIET uw IBAN nummer. U kunt met IDEAL betalen via Paypal, u moet daarvoor een gratis Paypal account aanmaken
én deze verifiëren.
Info over Paypal

Deze workshop kan worden geannuleerd als er niet voldoende inschrijvingen zijn of als Arianne Struik door COVID-19 restricties of reisbeperkingen niet instaat is deze workshop op de geplande datum te geven. Dan worden uitsluitend de deelnamekosten gerestitueerd.

top

Workshop Voorbereidingsverhaal Traumaverwerking
Door Caroline Dierkx en Mirjam Pijpers

7 april 2022

Inhoud
Vroegkinderlijk chronisch getraumatiseerde kinderen willen/kunnen vaak niet praten over hun traumatische voorgeschiedenis waardoor traumaverwerking nog niet gestart kan worden. Ze zijn heel loyaal aan ouders die hen mishandeld of verwaarloosd hebben, ontkennen dat er iets gebeurd is of zeggen dat ze er geen last meer van hebben. Sommigen blijven tijdens traumaverwerking hangen in hardnekkige schuldgevoelens, schaamte of zelfverwijt en blijven hun ouders verdedigen. Ook ouders kunnen vermijdend zijn. Ze voelen zich schuldig en kunnen de verantwoordelijkheid voor traumatisering van hun kind niet goed verdragen. Ze weten niet hoe ze het moeten verwoorden, zijn bang voor lastige vragen of voor het oprakelen van hun eigen trauma’s. Ouders kunnen verslaafd zijn, in de gevangenis zitten, geen contact hebben met het kind of eigen problematiek hebben. Die onbehandelde trauma’s, de zogenaamde ‘slapende honden’, zijn schadelijk voor hun ontwikkeling. Maar hoe kunnen deze kinderen ontvankelijk worden gemaakt voor traumaverwerking?

vvt_1Vanuit overlevingsperspectief zijn kinderen geneigd om de verantwoordelijkheid op zich te nemen voor de nare dingen die er gebeurd zijn zodat ze hun ouders als goed en alwetend kunnen blijven zien. Ze kunnen bang zijn hun ouders overstuur te maken of weten niet of ze van hun ouders mogen vertellen wat er is gebeurd. Ze hebben het gevoel dat hun ouders niet van hen houden of hen de schuld geven en weten bijvoorbeeld niet waarom ze uit huis zijn geplaatst of waarom ze hun biologische ouders niet meer zien. Dit vormen barrières voor traumaverwerking. Door met de ouders een verhaal te maken zonder dat het kind daar een actieve rol in heeft wordt de weerstand van het kind omzeild.

Het Voorbereidingsverhaal traumaverwerking (VVT) is een kort en bondig verhaal over de traumatiserende gebeurtenissen uit het leven van het kind. Met dit verhaal worden de biologische ouders geholpen om aan het kind uit te leggen dat het kind niet verantwoordelijk was. Het kind krijgt, indien mogelijk, erkenning voor de meegemaakte traumatisering en wordt ontschuldigd door zijn ouders. Er wordt in kindertaal en voorzien van eenvoudige illustraties beschreven waarom ouders bijvoorbeeld ruzie maakten, drugs of alcohol gebruikten, jarenlang geen contact hebben gehad, of waarom kinderen niet meer thuis wonen. Eigen problematiek van ouders zoals psychiatrie, verstandelijke beperking, verslaving of criminaliteit, wordt in kindertaal uitgelegd zodat het kind de ouder beter kan leren begrijpen. De mening van een eventueel overleden ouder wordt in het verhaal verwoord door een voogd, familieleden, vrienden die de ouder hebben gekend en weten wat hij of zij vond. Het verhaal wordt aan het kind voorgelezen in bijzijn van zijn netwerk.

vvt_2Deze stabiliserende interventie ruimt de barrières van het kind uit de weg en maakt hun slapende honden wakker, zodat het kind ontvankelijk wordt voor traumaverwerking met bijvoorbeeld EMDR of TF-CGT. Het onderscheidt zich dus van het verhaal dat met het kind zelf wordt geschreven bij TF-CGT. De kinderen voor wie een voorbereidingsverhaal traumaverwerking bedoeld is weigeren dit namelijk te doen. Het verhaal gaat vooral over verantwoordelijkheden en intenties van ouders, niet zozeer over details van wat er gebeurd is.

Het verhaal wordt niet gebruikt tijdens traumaverwerking zoals het EMDR Storytelling verhaal. In de tweede druk van Slapende Honden (2016) is het voorbereidingsverhaal traumaverwerking uitvoerig beschreven.
In deze workshop zullen de trainers aan de hand van praktische voorbeelden het proces van het maken van een voorbereidingsverhaal traumaverwerking en de positie binnen een traumabehandeling toelichten. Aan het einde van de workshop hebben deelnemers voldoende kennis om te starten met het maken van een voorbereidingsverhaal traumaverwerking. Omdat het eenvoudiger lijkt dan het is, wordt supervisie aangeboden om alle deelnemers te stimuleren om zelf actief aan de slag te gaan. Iedere deelnemer kan tot drie maanden na afloop van de workshop 30 minuten supervisie krijgen bij het maken van een voorbereidingsverhaal traumaverwerking. Deze supervisie kan via email worden verkregen.

Voor wie:
Psychologen, orthopedagogen, gedragswetenschappers, systeemtherapeuten, maatschappelijk werkers, ambulant werkers, pleegzorgwerkers en EMDR-behandelaren die kennis en ervaring hebben op het gebied van behandeling van vroegkinderlijk chronisch getraumatiseerde kinderen. Deze workshop wordt gegeven op HBO plus niveau en dat is ook het aanvangsniveau. Daarnaast dienen deelnemers de workshop Slapende Honden te hebben gevolgd.
De groepsgrootte is maximaal 29 deelnemers.

Docenten
Caroline Dierkx is GZ-psycholoog en EMDR-practitioner. Ze heeft ruime ervaring in het werken met vroegkinderlijk, getraumatiseerde kinderen en hun gezinnen binnen de kinder en jeugdpsychiatrie en jeugdhulpverlening.
Mirjam Pijpers is i.o. tot KP-psycholoog, EMDR-practitioner en cognitief gedragstherapeut. Ze heeft ruime ervaring in het werken met vroegkinderlijk, getraumatiseerde kinderen en hun gezinnen binnen de kinder en jeugdpsychiatrie.
Caroline Dierkx en Mirjam Pijpers zijn werkzaam als Slapende Honden trainers en geven training en scholing op het gebied van trauma en hechting vanuit hun eigen praktijk.

Accreditatie

 • VEN 6 pt (breed) ID 388245
 • NVRG 6 pt ID 444949
 • NIP/ NVO 6 pt herreg. en 3 opl/behandeling ID 444949
 • SKJ erkent de punten toegekend door NIP/NVO

Datum en tijd: 7 april 2022 09:30-16.30
Locatie: Landgoed Zonheuvel in Doorn.
Kosten: €350 inclusief als follow-up 30 minuten supervisie.

inschrijven

Er kunnen meerdere deelnemers worden aangemeld. Na betaling ontvangt u een e-mail met uw betalingsbewijs. Het ICTC gebruikt Tickettailor voor inschrijving en betaling. U kunt betalen met creditcard via Stripe of paypal. Het nummer dat wordt gevraagd is uw creditcardnummer, NIET uw IBAN nummer. U kunt met IDEAL betalen via Paypal, u moet daarvoor een gratis Paypal account aanmaken én deze verifiëren.
Info over Paypal


Informatie: Op onze website vindt u ook informatie over interessante nieuwe scholing of volg ons op LinkedIn.

top

Workshop Trauma, hechting en traumabehandeling, de wakkere honden

8 juni 2022 09.30-16.30 uur

Inhoud
Deze nieuwe workshop biedt deelnemers basiskennis over trauma, hechting en traumabehandeling bij chronische getraumatiseerde kinderen. Als kinderen niet over hun trauma’s willen praten, dan wordt er vaak gezegd dat het beter is om niet over die trauma’s te praten om geen ‘slapende honden wakker te maken’. Daarom noemen we die trauma’s waarover kinderen niet praten ‘slapende honden’. Uit onderzoek is gebleken dat onbehandelde trauma’s veel schade kunnen aanrichten, daarom willen we die slapende honden wakker maken zodat kinderen hun trauma’s kunnen verwerken. Als kinderen wel over hun trauma’s willen en kunnen praten en daar ook therapie voor willen, dan noemen we die trauma’s ‘wakkere honden’.

In deze workshop wordt op een eenvoudige praktische manier uitgelegd wat trauma is, de impact daarvan op lichaam en geest, hoe je dat kunt zien of waarom het soms lijkt alsof ze er geen last van hebben? Waarom kinderen problemen krijgen, wat dissociatie is, hoe trauma en hechting met elkaar samenhangt? Hoe behandeling eruit hoort te zien, waarom behandeling nodig is, wat deelnemers zelf kunnen doen om kinderen te motiveren, hoe je het kind kunt uitleggen wat de gevolgen zijn van trauma en hoe je hen met kleine interventies al kunt helpen? De theorie wordt aan de hand van oefeningen, casuïstiek en beeldmateriaal toegelicht. Deze kennis kan ook richting geven aan beslissingen over omgangsregelingen, contact met ouders, perspectief en maakt helder wat het kind nodig heeft aan randvoorwaarden voor behandeling.

Er is redelijk veel scholing op gebied van trauma en hechting beschikbaar. Wat vernieuwd is aan deze workshop is dat naast het leren begrijpen en hanteren, deelnemers leren wat je zelf kunt doen om bijdragen aan motivatie voor traumabehandeling. Psychoeducatie richt zich niet alleen op het uitleggen van de gevolgen van trauma, maar ook op het motiveren voor behandeling waardoor het moeilijke gedrag verdwijnt ipv het leren hanteren daarvan.

Verschil met de workshop Slapende Honden
De workshop Slapende Honden is voor professionals die behandelen of behandelingen aansturen en wordt ingegaan op hoe een behandeling kan worden vormgeven bij kinderen die niet willen of kunnen praten over hun nare herinneringen, kinderen met slapende honden.

Leerdoelen:

 • Deelnemers begrijpen de samenhang tussen trauma en hechting
 • Deelnemers herkennen traumatisering bij kinderen.
 • Deelnemers leren achter het gedrag van kinderen (en ouders) kijken
 • Deelnemers kunnen kinderen en ouders psychoeducatie geven
 • Deelnemers kunnen kinderen motiveren voor behandeling.
 • Deelnemers leren interventies om kinderen te leren met herbelevingen of nare herinneringen om te gaan.

Doelgroep
Deelnemers die te maken hebben met getraumatiseerde kinderen als verzorger, begeleider, behandelaar of anderszins zoals, jeugdzorgprofessionals, pedagogisch medewerkers, gedragsdeskundigen, medewerkers wijkteam, SJG, Veilig Thuis, Jeugdbescherming, pleegzorgwerkers, ambulant hulpverleners leerkrachten, gezinshuisouders en pleegouders. Er is geen voorkennis vereist.

Docenten
Caroline Dierkx is GZ-psycholoog en EMDR-practitioner. Ze heeft ruime ervaring in het werken met vroegkinderlijk, getraumatiseerde kinderen en hun gezinnen binnen de kinder en jeugdpsychiatrie en jeugdhulpverlening.
Mirjam Pijpers is i.o. tot KP-psycholoog, EMDR-practitioner en cognitief gedragstherapeut. Ze heeft ruime ervaring in het werken met vroegkinderlijk, getraumatiseerde kinderen en hun gezinnen binnen de kinder en jeugdpsychiatrie.

Accreditatie

 • NIP/NVO 6 pt herregistratie, 1 pt behandeling, 2 pt diagnostiek ID 424006
 • Vaktherapie 5 pt ID 424006
 • Scholing van NIP/NVO wordt erkent door SKJ

Praktische informatie
Datum en tijd:
8 juni 2022 09.30-16.30
Locatie: Landgoed Zonheuvel in Doorn
Kosten: 275 euro

ticket

Er kunnen meerdere deelnemers worden aangemeld. Na betaling ontvangt u een e-mail met uw betalingsbewijs. Het ICTC gebruikt Tickettailor voor inschrijving en betaling. U kunt betalen met creditcard via Stripe of paypal. Het nummer dat wordt gevraagd is uw creditcardnummer, NIET uw IBAN nummer. U kunt met IDEAL betalen via Paypal, u moet daarvoor een gratis Paypal account aanmaken én deze verifiëren.
Info over Paypal


Informatie:

top

Opname van de webinar Huiselijk geweld door een traumabril
Duurzame veiligheid en herstel van relaties

Door Herman Veerbeek en Arianne Struik

In gezinnen of relaties waarin sprake is van huiselijk geweld speelt traumatisering en onveilige hechting bij één of beide partners en de kinderen vaak een rol, zowel bij het ontstaan van geweld, als het in stand houden ervan. Als kinderen veel geweld meemaken, dan kan dat ertoe leiden dat zij zelf ook geweld gaan gebruiken naar anderen of op school.

Woede en boosheid zijn normale reacties op trauma, net als machteloosheid en angst. Maar voor professionals is woede vaak lastiger te begrijpen of mee om te gaan en het roept angst, veroordeling of walging op. Contact verbreken met de agressieve ouder of partner lijkt dan een oplossing. Soms wordt de (meest) gewelddadige ouder een huisverbod opgelegd of is er lange tijd geen contact tussen de vertrokken ouder en het kind als de ouders uit elkaar gaan. Maar de gezinsleden blijven emotioneel met elkaar verbonden. Partners blijven zich tot elkaar aangetrokken voelen, of de ene ouder stalkt de andere ouder, en het kind wil graag zijn ouder zien.

In deze webinar gaan we in op hoe we woede en boosheid kunnen begrijpen als reactie op trauma en met name traumatriggers binnen de relatie en het gezin. Zorgdragen voor directe veiligheid is de eerste stap, maar als dat gelukt is, kan aandacht voor de traumatisering van partners en kinderen een belangrijke bijdrage leveren aan stabiele veiligheid door het verminderen van risicofactoren en aan herstel van verbondenheid. Zowel de posities van de partners als die van de kinderen worden belicht en we gaan in op vragen zoals:

 • Hoe kan je iemand met veel woede in zich het beste benaderen?
 • Hoe kan een gewelddadige partner minder agressief worden?
 • Hoe beperk je de schade voor het kind?
 • Hoe kan het ontstaan en aanhouden van geweld vanuit traumaperspectief begrepen worden?
 • Welke rol kan trauma hebben bij het instant houden van geweld.
 • Waarom blijft iemand bij een gewelddadige partner of gaat iemand steeds weer terug?
 • Waarom gaat het van generatie op generatie door en hoe doorbreek je dat?
 • Wat betekent traumatisering bij de ouders of het kind voor mijn aanpak?
 • Welke bijdrage kan traumatherapie, naast veiligheidsinterventies, leveren aan herstel van veiligheid en verbondenheid?

Doelgroep
Professionals die werken met gezinnen of partnerrelaties waarin sprake is van huiselijk geweld zoals GZ of klinisch psychologen, orthopedagogen, gedragswetenschappers, psychotherapeuten, psychiaters, systeemtherapeuten, jeugdzorgprofessionals, gedragsdeskundigen, medewerkers wijkteam, SJG, Veilig Thuis, Jeugdbescherming, ambulant hulpverleners. Voorkennis van trauma is vereist.

Trainers
Herman Veerbeek is psychotraumatherapeut / gz-psycholoog en EMDR-supervisor. Hij werkte 20 jaar in de residentiele jeugdhulpverlening en heeft zich vervolgens gespecialiseerd in de behandeling van plegers van ernstig geweld vanuit een traumaperspectief, zowel binnen de gevangenismuren als in de forensisch psychiatrische polikliniek de Waag. Hij ontwikkelde het EMDR-protocol Woede, Wrok en Wraak en geeft workshops en trainingen in binnen en buitenland.
Arianne Struik is ontwikkelingspsycholoog / systeemtherapeut en EMDR-supervisor. Zij werkte 20 jaar in de kinder- en jeugdpsychiatrie met vroegkinderlijk, chronisch getraumatiseerde kinderen die thuis wonen, in pleeggezinnen en residentiele afdelingen en ontwikkelde de Slapende Honden methode. In 2014 verhuisde ze naar Australië waar ze vanuit haar eigen praktijk werkt en workshops en trainingen geeft in binnen en buitenland.

Praktische informatie
Accreditatie:

 • Ven 2 pt (algemeen) ID 429955
 • NIP KJ/NVO Diagnostiek 0,5; behandeling 0,5; herregistratie 2 pt ID 429955
 • Scholing van NIP/NVO wordt erkent door SKJ

In de eerste week van de maand worden de inschrijvingen van deze webinar afgewerkt. U ontvangt het certificaat voor deze webinar in de eerstvolgende maand na inschrijving

(bijvoorbeeld bij inschrijving op 15 september, ontvangt u uiterlijk 8 oktober het certificaat).
Check ook uw spamfolder. Ook worden dan indien van toepassing de accreditatiepunten worden bijgeschreven in PEonline.
Voor het SKJ dient u zelf uw certificaat te uploaden.

Kosten: 40 euro

inschrijven

Er kunnen meerdere deelnemers worden aangemeld. Na betaling ontvangt u een e-mail met uw betalingsbewijs. Het ICTC gebruikt Tickettailor voor inschrijving en betaling. U kunt betalen met creditcard via Stripe of paypal. Het nummer dat wordt gevraagd is uw creditcardnummer, NIET uw IBAN nummer. U kunt met IDEAL betalen via Paypal, u moet daarvoor een gratis Paypal account aanmaken én deze verifiëren.
Info over Paypal


Informatie:

top

Opname van de webinar 28 mei 2021

EMDR en dissociatie bij kinderen
door Arianne Struik

Inhoud
Chronisch getraumatiseerde kinderen kunnen in het dagelijks leven dissociëren of zelfs een dissociatieve stoornis hebben ontwikkeld. Als traumatische ervaringen ten grondslag liggen aan deze problemen, dan is verwerking van die herinneringen met EMDR eerste keus behandeling. Vaak zijn EMDR-technieken toereikend, maar bij sommige kinderen niet. Er wordt gezegd dat stabilisatie achterhaald is, maar wat moet je dan? In deze interactieve webinar krijgt u antwoord op vragen zoals: Hoe schat ik in of ik wel of niet kan starten met EMDR en wat kan ik verwachten tijdens de behandeling? Waarom zijn herinneringen soms niet toegankelijk en hoe kunnen die herinneringen toegankelijk worden gemaakt als er sprake is van amnesie of het kind niet wil? Hoe leg ik dat uit aan kinderen? Hoe hanteer ik hardnekkige schaamte en schuld? Hoe bepaal ik bij welke herinnering ik begin? Hoe verloopt het EMDR-proces? Wat kan ik doen als het misgaat? Welke extra ondersteuning heeft het kind nodig? Wat heeft het kind nog nodig na de EMDR-behandeling?

Leerdoelen:

 • Deelnemers hebben inzicht de achtergrond van dissociatie
 • Deelnemers kunnen inschatten of wel of niet gestart kan worden met EMDR
 • Deelnemers hebben inzicht in welke ondersteuning er mogelijk kan zijn
 • Deelnemers kunnen psychoeducatie geven over dissociatie
 • Deelnemers hebben handvaten voor troubleshooting

Literatuur

 • Struik, A. (2016). Slapende honden? Wakker maken! Een behandelmethode voor chronisch getraumatiseerde kinderen (2nd ed.). Amsterdam, The Netherlands: Pearson Assessment and Information B.V.
 • Struik, A. (2017). EMDR bij kinderen met een dissociatieve stoornis of dissociatieve symptomen. In R. Beer & C. de Roos (Eds.), Handboek EMDR bij kinderen en jongeren (pp. 340-357). Amsterdam, the Netherlands: Lannoo Campus.

Doelgroep
EMDR-therapeuten die werken met kinderen en mensen met een verstandelijke beperking. Een deel van de informatie is ook nuttig voor behandelaars van volwassen. Het is aan te bevelen om tevoren de gratis webinar Dissociatieve stoornissen bij kinderen onder 14 jaar te bekijken.

Trainer
Arianne Struik is ontwikkelingspsycholoog / systeemtherapeut en EMDR-supervisor. Zij werkte 20 jaar in de kinder- en jeugdpsychiatrie met vroegkinderlijk, chronisch getraumatiseerde kinderen die thuis wonen, in pleeggezinnen en residentiele afdelingen en ontwikkelde de Slapende Honden methode. In 2014 verhuisde ze naar Australië waar ze vanuit haar eigen praktijk werkt en workshops en trainingen geeft in binnen en buitenland.

Praktische informatie
Accreditatie:
VEN 2 pt alg. (breed) en 1 pt vakinhoudelijk (smal)
In de eerste week van de maand worden de inschrijvingen van deze webinar afgewerkt. U ontvangt het certificaat voor deze webinar in de eerstvolgende maand na inschrijving
(bijvoorbeeld bij inschrijving op 15 september, ontvangt u uiterlijk 8 oktober het certificaat).
Check ook uw spamfolder. Ook worden dan indien van toepassing de accreditatiepunten worden bijgeschreven in PEonline. 
Kosten: 50 euro

inschrijven

Er kunnen meerdere deelnemers worden aangemeld. Na betaling ontvangt u een e-mail met uw betalingsbewijs. Het ICTC gebruikt Tickettailor voor inschrijving en betaling. U kunt betalen met creditcard via Stripe of paypal. Het nummer dat wordt gevraagd is uw creditcardnummer, NIET uw IBAN nummer. U kunt met IDEAL betalen via Paypal, u moet daarvoor een gratis Paypal account aanmaken én deze verifiëren.
Info over Paypal

Informatie: Op onze website vindt u ook informatie over interessante nieuwe scholing of volg ons op LinkedIn.

top

Opname van webinar 12 april 2021

Wat iedere professional zou moeten weten over plegers van seksueel misbruik en niet-beschermende ouders

Inhoud
Hoewel de man in de bosjes wel degelijk bestaat, is de meerderheid van plegers van seksueel misbruik een bekende van het kind, dicht bij huis. Dat maakt het moeilijk voor een kind ermee naar buiten te komen. De (vertrouwens)relatie die het kind met de pleger heeft, maakt de dynamiek van seksueel misbruik extra ingewikkeld. Deze webinar geeft een inzicht in hoe de hulp aan slachtoffers kan worden verbeterd als daarin kennis over plegers en niet-beschermende ouders wordt meegenomen. Er wordt antwoord gegeven op veel gestelde vragen zoals:

 • Hoe kan iemand zijn eigen kind misbruiken? Waarom doet iemand dat?
 • Zijn plegers allemaal hetzelfde? Of zijn er verschillende typen plegers?
 • Kunnen plegers uit zichzelf stoppen met misbruik? Wat is de kans op herhaling?
 • Zijn plegers zelf ook misbruikt?
 • Hoe ziet de behandeling van plegers eruit?
 • Hoe effectief is de behandeling van plegers?
 • Waarom kan seksueel misbruik doorgaan in de volgende generatie?
 • Hoe wordt de kans op herhaling ingeschat?
 • Wat is een veiligheidsplan?
 • Is bij een kleine kans op herhaling wel een veiligheidsplan nodig?
 • Hoe kan het dat misbruik meestal geheim blijft? Waarom zwijgen kinderen er over?
 • Waarom moet de hulp systeemgericht zijn?
 • Is seksueel misbruik altijd schadelijk voor een kind?
 • Hoe zit het verband tussen slachtofferschap en daderschap?
 • Hoe kan het dat een ouder zijn kind niet gelooft, het niet door heeft of zelfs een pleger blijft beschermen?
 • Hoe kan de niet-misbruikende ouder worden geholpen?
 • Wat is belangrijk bij de hulp aan gezinnen waarin een kind seksueel misbruikt is?
 • Hoe werkt een veiligheidsplan?
 • Hoe te handelen als misbruik tussen brusjes uitkomt?

Deelnemers worden uitgenodigd om tijdens de webinar actief deel te nemen door vragen te stellen.

Leerdoelen
Deelnemers hebben inzicht in de dynamiek rondom relationeel seksueel misbruik in de driehoek pleger, slachtoffer, niet-beschermende ouder.

Voor wie
Professionals uit de psychologische, medische en juridische sector en de jeugdzorg en jeugdbescherming die beroepsmatig of beleidsmatig te maken hebben met kinderen die (vermoedelijk) seksueel misbruikt zijn.

Docenten
Sander van Arum
is orthopedagoog/ psychotherapeut/ systeemtherapeut. Hij is oprichter van en werkzaam bij de Stichting Civil Care, die samenwerking ondersteunt van uitvoerende professionals en hun organisaties ondersteunt bij het samen werken aan veiligheid rond seksueel misbruik, geweld en verwaarlozing in huiselijke kring. Eerder ontwikkelde hij binnen de jeugdGGZ een systeemgericht behandelprogramma voor gezinnen met chronisch getraumatiseerde ouders & kinderen en binnen de forensische GGZ een intersectoraal behandelprogramma voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Hij is supervisor van meerdere psychotherapieverenigingen. Samen met Linda Vogtländer ontwikkelde hij het triage-instrument Veilig Thuis in opdracht van de VNG en de GGD GHOR. De hieronder liggende visie op de gehele netwerksamenwerking werd mede door hem beschreven in het landelijk visiedocument: ‘Eerst samenwerken voor veiligheid, dan samenwerken voor risicogestuurde zorg’ (L. Vogtländer & S. van Arum, 2016).

Dr. Iva Bicanic is klinisch psycholoog en hoofd van het Centrum Seksueel Geweld. Zij is mede-auteur van Dicht bij huis (2020), geschreven voor ouders van misbruikte kinderen. In 2019 kreeg ze de Vrouw in de Media Award. In 2018 werd ze erkend als meest invloedrijke persoon in de publieke gezondheidszorg. In 2017 kreeg ze de Jaap Chrisstoffels Penning, een onderscheiding voor personen die zich op een bijzondere manier inzetten voor zorg aan getraumatiseerde kinderen.

Arianne Struik is ontwikkelingspsycholoog/ systeemtherapeut en EMDR-supervisor. Zij werkte 20 jaar in de kinder- en jeugdpsychiatrie met vroegkinderlijk, chronisch getraumatiseerde kinderen en ontwikkelde de Slapende Honden methode. In 2014 verhuisde ze naar Australië waar ze vanuit haar eigen praktijk werkt en workshops en trainingen geeft in binnen en buitenland. Zij is auteur van de Slapende Honden methode voor vroegkinderlijk, chronisch trauma.

Praktische informatie
Accreditatie: Er wordt geen accreditatie aangevraagd
Kosten:
50 euro

ticket

Voor inschrijving en betaling wordt gebruik gemaakt van Tickettailor. U kunt betalen met creditcard of via IDEAL* via Stripe of Paypal en met Applepay. Het nummer dat wordt gevraagd is uw creditcardnummer, NIET uw IBAN nummer.
Op het inschrijfformulier vult u de gegevens (naam, adres) in die op de factuur komen te staan. Daarna vult u de gegevens van de deelnemer(s) in. U kunt meerdere deelnemers tegelijk inschrijven. U ontvangt na betaling een email met het betalingsbewijs en een link naar de opname en hand-outs die twee maanden geldig is.
* U kunt met IDEAL betalen via Paypal, u moet daarvoor een gratis Paypal account aanmaken én deze verifiëren.
Info over Paypal

Informatie:

top

Opname van 2 oktober 2020

Webinar preverbaal trauma herkennen en erkennen

Kinderen kunnen als baby, peuter of op de kleuterleeftijd, voordat de verbale vaardigheden volledig tot ontwikkeling zijn gekomen, schokkende gebeurtenissen meemaken zoals medische complicaties bij de geboorte, ziekenhuis opnames of pijnlijke medische handelingen, of ongelukken of een brand. Helaas kunnen jonge kinderen ook getuige zijn van geweld of het slachtoffer zijn van fysiek of seksueel geweld of verwaarlozing. Ze kunnen door dergelijke ervaringen getraumatiseerd raken waardoor hun functioneren en hun ontwikkeling nadelig worden beïnvloed. Ook trauma’s van de ouders, van vroeger of van nu, of andere problematiek van ouders hebben invloed op de interactie met en de ontwikkeling van het kind.

In deze webinar wordt ingegaan op wat er op dit moment bekend is over preverbaal trauma en de mogelijke consequenties daarvan. Wat zijn signalen van preverbaal trauma bij een jong kind of bij oudere kinderen? Hoe kan je dat herkennen in het gedrag van het kind en in de interactie met zijn ouders of verzorgers? Hoe beïnvloedt dat hun functioneren en relaties? Ook wordt ingegaan op de mogelijkheden voor behandeling en hoe de relatie tussen het kind en de ouders kan herstellen of verbeteren. Is behandeling eigenlijk wel nodig, gaat het niet vanzelf over? Behandelmogelijkheden worden geïllustreerd aan de hand van voorbeelden van de ouder-kind trauma therapie (OKTT).

Doelgroep
Deze webinar is geschikt voor professionals zoals pedagogen, psychologen, jeugdartsen, kinderpsychiaters, kinderartsen, huisartsen, jeugdverpleegkundigen, consultatiebureau en kinderdagverblijf medewerkers die werken met kinderen die probleemgedrag vertonen dat mogelijk gerelateerd is aan schokkende gebeurtenissen die ze op jonge leeftijd hebben meegemaakt.

Leerdoelen

 • Deelnemers kunnen mogelijk preverbaal trauma herkennen bij kinderen
 • Deelnemers weten wat de mogelijke gevolgen zijn van preverbaal trauma
 • Deelnemers hebben kennis van de huidige behandelmogelijkheden voor preverbaal trauma

Trainers

Gerinda van Haaften is GZ-psycholoog, EMDR-practitioner en IMH-specialist. Ze heeft zeven jaar op een zuigelingenafdeling van een ziekenhuis gewerkt en werkt inmiddels acht jaar in vrijgevestigde praktijken. Gerinda werkt als OKTT-behandelaar bij KJP Dumoulin/Beter Starten.

Marianne Went is psychotherapeut, klinisch psycholoog, systeemtherapeut en supervisor. Zij werkt zowel met SGGZ-volwassenen als met SGGZ-kinderen en jeugd. De zorg voor 0-5 jarigen en hun ouders maakte altijd deel uit van haar takenpakket ( MKD, IOBK, VTO, infant-traumateam kjp). Ze ontwikkelde de OKTT waarin zij ervaring en kennis combineert. Ze geeft onderwijs en supervisie, werkt mee aan onderzoek en werkt als OKTT-behandelaar bij KJP Dumoulin/Beter Starten.

Anja Dumoulin Is psychotherapeut en EMDR-practitioner. Ze werkt meer dan 25 jaar in de kinder- en jeugdpsychiatrie, onder meer met vroegkinderlijk, chronisch getraumatiseerde kinderen, vaak met hechtingsproblemen. Sinds 2005 heeft ze een eigen vrijgevestigde praktijk en werkt als OKTT-behandelaar bij KJP Dumoulin/Beter Starten.

Arianne Struik is ontwikkelingspsycholoog/systeemtherapeut en EMDR-supervisor. Zij werkte 20 jaar in de kinder- en jeugdpsychiatrie met vroegkinderlijk, chronisch getraumatiseerde kinderen en ontwikkelde de Slapende Honden methode. In 2014 verhuisde ze naar Australië waar ze vanuit haar eigen praktijk werkt en workshops en trainingen geeft in binnen en buitenland. Zij is auteur van Slapende Honden methode voor vroegkinderlijk, chronisch trauma.

Accreditatie

 • NIP/NVO 2 punten herregistratie en 1 punt voor opleiding/diagnostiek
 • SKJ erkent NIP/NVO geaccrediteerd onderwijs


In de eerste week van de maand worden de inschrijvingen van deze webinar afgewerkt. U ontvangt het certificaat voor deze webinar in de eerstvolgende maand na inschrijving
(bijvoorbeeld bij inschrijving op 15 september, ontvangt u uiterlijk 8 oktober het certificaat).
Check ook uw spamfolder. Ook worden dan indien van toepassing de accreditatiepunten worden bijgeschreven in PEonline.
Voor het SKJ dient u zelf uw certificaat te uploaden.

Kosten: 49,50 euro

ticket

Voor inschrijving en betaling wordt gebruik gemaakt van Tickettailor. U kunt betalen met creditcard of via IDEAL* via Stripe of Paypal en met Applepay. Het nummer dat wordt gevraagd is uw creditcardnummer, NIET uw IBAN nummer.
Op het inschrijfformulier vult u de gegevens (naam, adres) in die op de factuur komen te staan. Daarna vult u de gegevens van de deelnemer(s) in. U kunt meerdere deelnemers tegelijk inschrijven. U ontvangt na betaling een email met het betalingsbewijs en een link naar de opname en hand-outs die twee maanden geldig is.
* U kunt met IDEAL betalen via Paypal, u moet daarvoor een gratis Paypal account aanmaken
én deze verifiëren.
Info over Paypal


Opname van de webinar 5 juni 2020

Webinar Traumabehandeling bij infants.

Het bestaat en is te behandelen. Ook digitaal!

5 juni 2020
Trauma bij jonge kinderen in de eerste 1000 dagen is heel goed behandelbaar. Marianne Went en Arianne Struik gaan in dit webinar in op hoe traumabehandeling bij baby’s, peuters en kleuters kan worden vormgegeven en waarom het belangrijk is daar niet mee te wachten. En natuurlijk hoe dit ook online te behandelen is. Uitstellen tot later hoeft niet.In de webinar wordt een overzicht gegeven van de behandelmogelijkheden van traumatisering bij infants en hun ouders en de mogelijke resultaten daarvan.Deze webinar is geschikt voor alle professionals die werken met jonge kinderen zoals pedagogen, psychologen, jeugdartsen, kinderartsen, huisartsen, jeugdverpleegkundigen, consultatieburo en kinderdagverblijf medewerkers etc.

Accreditatie: geen

Kosten: 15 euro

ticket

Voor inschrijving en betaling wordt gebruik gemaakt van Tickettailor. U kunt betalen met creditcard of via IDEAL* via Stripe of Paypal en met Applepay. Het nummer dat wordt gevraagd is uw creditcardnummer, NIET uw IBAN nummer.
Op het inschrijfformulier vult u de gegevens (naam, adres) in die op de factuur komen te staan. Daarna vult u de gegevens van de deelnemer(s) in. U kunt meerdere deelnemers tegelijk inschrijven. U ontvangt na betaling een email met het betalingsbewijs en een link naar de opname en hand-outs die twee maanden geldig is.
* U kunt met IDEAL betalen via Paypal, u moet daarvoor een gratis Paypal account aanmaken
én deze verifiëren.
Info over Paypal

Docenten
Gerinda van Haaften is GZ-psycholoog, EMDR-practitioner en IMH-specialist. Ze heeft zeven jaar op een zuigelingenafdeling van een ziekenhuis gewerkt en werkt inmiddels acht jaar in vrijgevestigde praktijken. Gerinda werkt als OKTT-behandelaar bij KJP Dumoulin/Beter Starten.
Marianne Went is psychotherapeut, klinisch psycholoog, systeemtherapeut en supervisor. Zij werkt zowel met SGGZ-volwassenen als met SGGZ-kinderen en jeugd. De zorg voor 0-5 jarigen en hun ouders maakte altijd deel uit van haar takenpakket ( MKD, IOBK, VTO, infant-traumateam kjp). Ze ontwikkelde de OKTT waarin zij ervaring en kennis combineert. Ze geeft onderwijs en supervisie, werkt mee aan onderzoek en werkt als OKTT-behandelaar bij KJP Dumoulin/Beter Starten.
Arianne Struik is ontwikkelingspsycholoog/systeemtherapeut en EMDR-supervisor. Zij werkte 20 jaar in de kinder- en jeugdpsychiatrie met vroegkinderlijk, chronisch getraumatiseerde kinderen en ontwikkelde de Slapende Honden methode. In 2014 verhuisde ze naar Australië waar ze vanuit haar eigen praktijk werkt en workshops en trainingen geeft in binnen en buitenland. Zij is auteur van Slapende Honden methode voor vroegkinderlijk, chronisch trauma.


Opname van de webinar 14 en 21 april

Vraagbaak
Behandeling van complex trauma bij kinderen en jeugdigen

In twee bijeenkomsten van twee uur gaat Arianne Struik in op vragen van deelnemers rondom de behandeling van complex trauma bij kinderen en jeugdigen zowel online als in het algemeen.

Opname van webinar 14 april 2020
In deze bijeenkomst staat centraal hoe je weerstand bij jeugdigen tegen traumabehandeling kunt begrijpen en hoe systemische interventies deze weerstand kunnen verminderen. In vogelvlucht wordt besproken hoe de Slapende Honden methode inzicht kan verschaffen in de redenen waarom jeugdigen niet over hun trauma’s willen of kunnen praten en hoe je daar oplossingen voor kunt vindt. Aan de hand van de casus van de negenjarige Demijan wordt de kracht van systemische interventies geïllustreerd. Interventies zoals toestemming van biologische ouders, een ouder die uit beeld is, ontschuldiging van een ouder met eigen problematiek en verslaving en het voorbereidingsverhaal traumaverwerking worden toegelicht aan de hand van videomateriaal.

Opname van webinar 21 april 2020
Deze bijeenkomst richt zich meer op de aspecten van traumabehandeling rondom het kind zelf. Ongemakkelijke thema’s zoals seksueel misbruik, schaamte en uitingsvormen van schaamte en woede staan centraal. De bijeenkomst start met uitleg over de verschillen tussen lastige omstandigheden, nare overspoelende plaatjes en traumatische herinneringen die vooral emotioneel pijn doen waarbij de nadruk ligt op reprocessing. Dan wordt besproken hoe de EMDR-behandeling kan blokkeren in die verschillende situaties en wat te doen om het weer vlot te trekken.

Het kompas van schaamte wordt besproken en hoe dat kan worden aangepakt als schaamte de behandeling blokkeert. Deelnemers krijgen inzicht in de dynamiek rondom seksueel misbruik en incest zoals grooming, victim blaming, schuld, schaamte aan de hand van videomateriaal en hoe jeugdigen hierbij kunnen worden geholpen. Angst voor de pleger, veiligheidsplannen inclusief behandeling bij ontkenning van seksueel misbruik komen aan bod.


Tot slot wordt ingegaan op de behandeling van preverbaal trauma, welke aanpassingen nodig zijn bij traumabehandeling bij een verstandelijke beperking en hoe dissociatie kan worden voorkomen en gereguleerd aan de hand van videomateriaal.

Deze webinars zijn zowel geschikt voor EMDR-therapeuten als behandelaars die geen EMDR uitvoeren maar kinderen en jongeren voor bereiden op en ondersteunen tijdens traumaverwerking. Het is aanbevolen dat deelnemers ook de opname van de webinar van 7 april 2020 hebben gezien.

Accreditatie en ID nummers

 • VEN 4 pt (2 smal en 2 breed) ID 398124
 • NIP/NVO 4 pt herregistratie, 1,5 pt opleiding behandeling, 0.5 pt opleiding diagnostiek ID 398124
 • Het SKJ erkent door NIP en NVO geaccrediteerde scholing

In de eerste week van de maand worden de inschrijvingen van deze webinar afgewerkt. U ontvangt het certificaat voor deze webinar in de eerstvolgende maand na inschrijving (bijvoorbeeld bij inschrijving op 15 september, ontvangt u uiterlijk 8 oktober het certificaat). Check ook uw spamfolder. Ook worden dan indien van toepassing de accreditatiepunten worden bijgeschreven in PEonline. Voor het SKJ dient u zelf uw certificaat te uploaden.

Kosten: 65 euro

ticket

Voor inschrijving en betaling wordt gebruik gemaakt van Tickettailor. U kunt betalen met creditcard of via IDEAL* via Stripe of Paypal en met Applepay. Het nummer dat wordt gevraagd is uw creditcardnummer, NIET uw IBAN nummer.
Op het inschrijfformulier vult u de gegevens (naam, adres) in die op de factuur komen te staan. Daarna vult u de gegevens van de deelnemer(s) in. U kunt meerdere deelnemers tegelijk inschrijven. U ontvangt na betaling een email met het betalingsbewijs en een link naar de opname en hand-outs die twee maanden geldig is.
* U kunt met IDEAL betalen via Paypal, u moet daarvoor een gratis Paypal account aanmaken
én deze verifiëren.
Info over Paypal


Opname van de webinar 7 april

Introductie online behandelen chronisch trauma bij kinderen

7 april 2020
Arianne Struik behandelt al meer dan vijf jaar chronisch getraumatiseerde kinderen die in afgelegen gebieden wonen in Australië en Nieuw-Zeeland waarbij face-to-face contacten niet mogelijk zijn. In deze opname van webinar 7 april 2020 deelt zij haar ervaringen met het online werken met chronisch getraumatiseerde kinderen en gezinnen. Aan bod komt onder andere hoe EMDR-behandelingen voor kinderen ook online kunnen worden vormgegeven, hoe vanaf afstand samen te werken met ouders of verzorgers, hoe het systeem en netwerk betrokken kan worden als kinderen of jongeren weerstand hebben, hoe weerstand bij jongeren kan worden doorbroken en hoe creatieve oplossingen gevonden kunnen worden om toch contact te krijgen. Deze webinar is zowel geschikt voor EMDR-therapeuten als behandelaars die geen EMDR uitvoeren maar kinderen en jongeren voorbereiden op en ondersteunen tijdens traumaverwerking.

Accreditatie: geen

Kosten: 35 euro

ticket

Voor inschrijving en betaling wordt gebruik gemaakt van Tickettailor. U kunt betalen met creditcard of via IDEAL* via Stripe of Paypal en met Applepay. Het nummer dat wordt gevraagd is uw creditcardnummer, NIET uw IBAN nummer.
Op het inschrijfformulier vult u de gegevens (naam, adres) in die op de factuur komen te staan. Daarna vult u de gegevens van de deelnemer(s) in. U kunt meerdere deelnemers tegelijk inschrijven. U ontvangt na betaling een email met het betalingsbewijs en een link naar de opname en hand-outs die twee maanden geldig is.
* U kunt met IDEAL betalen via Paypal, u moet daarvoor een gratis Paypal account aanmaken
én deze verifiëren.
Info over Paypal


Resultaten van implementatie 'Slapende Honden'
Kompaan en de Bocht 2016

Implementatie 'Slapende Honden' bij Jeugdformaat

Terug naar opleiding
top_index